Jednoduchost
Jednoduchost

Jen objednáte a pak už jen prádlo předáte.

Flexibilita
Flexibilita

Vyzvednutí­ a doručení od 8 do 20 hodin.

Kvalita
Kvalita

Vaše prádlo bude hebké, svěží­ a voňavé.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a podmínky užívání portálu Košilenka

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vzájemná práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen OP)

Znění:

„Smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu o dílu uzavřenou podle ustanovení § 2586 a následně Občanského zákoníku mezi poskytovatelem a zákazníkem, na jejímž základě poskytovatel poskytne zákazníkovi službu spočívající v provedení vyžehlení prádla:

„Poskytovatel“: Lenka Sklenářová, IČO: 75427141, tř. Osvobození 366, 261 01 Příbram VII
„Zákazník“: osoba, která službu objedná a souhlasí s těmito OP
„Prádlo“: vyprané oblečení, ložní prádlo a ostatní ploché prádlo, eventuelně jiné – dle domluvy, přiměřeně poskládané, nebo na ramínkách...
„Portál“: počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.kosilenka.cz, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů a databází...

Vzájemné právní vztahy neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

2. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY – UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka služby:

Za uzavření smlouvy pomocí formuláře na portálu se považuje aktivování tlačítka „Objednat“. V tomto případě zadání objednávky je poskytovatelem automaticky odeslán potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem ve formuláři.

V případě zadání objednávky telefonicky budou zákazníkovo potvrzeny údaje o zadání zakázky ihned a v tomto případě se za uzavření smlouvy považuje telefonický hovor.

Minimální hodnota jedné objednávky činí 3.195 Kč. Ceny jsou konečné včetně 15% DPH (nejsme plátci DPH)
Převzetí a předání je možné v termínech a časech uvedených na portále nebo dle dohody.
Objednáním služby souhlasí zákazník s těmito OP.

 

3. PŘEVZETÍ PRÁDLA

Poskytovatel se zavazuje převzít prádlo ve stanoveném termínu a čase v místě určeném zákazníkem v objednávkovém formuláři či zadané při telefonické nebo e-mailové objednávce.

Poskytovatel převezme prádlo čisté a vyprané bez vad, se štítky, které informují o materiálovém složení a doporučeném způsobu údržby.

Při předání zakázky bude potvrzen předávací protokol o objemu zakázky podpisem obou smluvních stran.

Zákazník se zavazuje předat zakázku ve stanovený čas tzn. být na místě uvedeném v objednávce v daném čase, popřípadě zajistit osobu, která zakázku předá, případně předem informovat telefonicky poskytovatele o skutečnosti, že na daném místě nebude v objednaném čase.

Doba trvání vyhotovení zakázky je minimálně 48 hodin od převzetí prádla, pokud není dohodnuto jinak.

 

4. ODMĚNA ZA SLUŽBY

Platba za služby je možná pouze v hotovosti na základě zjednodušeného daňového dokladu.

Výše odměny respektive způsob výpočtu ceny zakázky, kterou je zákazník povinen zaplatit poskytovateli je uvedena na v ceníku.

 

5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST

Poskytovatel se zavazuje vykonat službu s odbornou péčí. Za prádlo bez štítků, které informují o materiálovém složení a doporučeném způsobu údržby, není poskytovatel odpovědný. Takové prádlo bude žehleno běžným způsobem s ohledem na strukturu a materiál.

Pokud poskytovatel zjistí na prádle vady (např. skvrny, roztržení, rozpárání, prodření, atd.), které nebyly zjištěny při převzetí, bude zákazník kontaktován a bude domluven další postup.

Zákazník je povinen předem upozornit poskytovatele na zakázku hodnou zvláštního zřetele, na veškerá poškození vzniklá dříve a na prádlo zvláštní finanční hodnoty. Poskytovatel si vyhrazuje právo zakázku předem odmítnout bez udání důvodu.

Pokud si zákazník přeje vyžehlené prádlo pověsit na ramínko, je povinen ramínko v odpovídajícím počtu přibalit nebo bude ramínko poskytnuto poskytovatelem za poplatek 5 Kč za kus.

Poskytovatel poskytuje zdarma na vyžehlené prádlo papírovou tašku a ochrannou fólii na prádlo, které je zákazníkem požadováno pověsit na ramínko.

Reklamace jsou možné pouze při převzetí hotové zakázky. Podepsáním předávacího protokolu zákazník stvrzuje řádné provedení služby žehlení a vzdává se nároků na další reklamaci.

 

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Poskytovatel si vyhrazuje právo OP jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje zákazníky o všech takových či doplněních informovat prostřednictvím portálu nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.12.2018Jaké jsou naše ceny